Kalite Politikamız

Çalışanları Ve Müşteri Memnuniyeti İle Sürekli Gelişmeyi Temel Alarak, Modern Teknolojiyi Sektörümüzde Uygulayıp Yüksek Verimli Kaliteli Ve Sağlıklı Ürün Sunmayı, Konusunda Atılımcı, Yenilikçi Çalışanlar Yetiştirip, Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Teknolojisi Ve Ürettiği Ürün İle Örnek Gösterilmeyi, Yeni Yatırımcılara Örnek Olmayı Amaçlamaktadır.

“Kalite Ve Müşteri Memnuniyeti Bizim İçin Her şeydir “ Sloganı İle Yola Çıkarak;

·         Hizmet verdiğimiz müşterilerin şu anda ve gelecekteki istek, ihtiyaç ve beklentilerini her zaman en doğru ve en kaliteli şekilde karşılamak, müşterilerimizin tatmin seviyesini en üst düzeye çıkarmak ve tüm bunları en yüksek verimlilikle gerçekleştirebilmek,

·         Firmamızın hedeflerine ulaşması için personelimizin tümüyle bağlılığını sağlayacak iş ortamı yaratmak ve sürdürmek; problemlerin çözümünde sorumluluk almalarını, kuruluşumuzun bir parçası olmaktan gurur duymalarını temin etmektir. 

·         Çalışanlarımızın tamamının katılımı ve isteği ile dün olduğu gibi bugün ve yarın da sektörümüzde aranılan güvenilir bir firma olmak,

·         Ürünlerimizi ilgili yönetmelikler ve standartlar dahilinde imal etmek, süreçleri ve etkileşimleri tanımlamak, periyodik değerlendirmelerle izleyip ölçme ve yürürlüğe girecek olan yönetmelikler dahilinde sürekli iyileştirmek,

·         Hedeflerimizle ilişkin olarak doğru, güvenilir, erişilebilir kaynaklardan almış olduğumuz verilerin ve bilginin geçerli yöntemlerle yapılan analizlerine dayanarak etkin kararlar almaktır.

Bu ilkeler ışığında mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileştirmeyi temel felsefemiz olarak belirleyerek;

MUTLAK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’ni sağlamak kalite politikamızın temel ilkesidir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

·         İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.

·         Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.

·         Hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.

·         Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alınır.

·         Kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini tüm proseslerimizde uygulamakta ve takip etmekteyiz.

·         Acil durum riskleri azaltılmaya çalışılır.

·         Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, işletmemizin çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.

·         Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız.

·         Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız.Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.

·         Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.

·         Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan , sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.

·         Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

ÇEVRE TAAHHÜDÜMÜZ

Üst Yönetim olarak;

·         Kuruluşumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını,

·         Çevre kapsamı ve stratejisi ile çevre politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını,

·         Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,

·         Çevre Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını,

·         Tüm faaliyetlerin öneminin çalışanlarımıza duyurulacağını, Taahhüt ederiz. 

İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kuruluş olarak tüm ulusal ve uluslararası kabul edilmiş işçi sağlığı ve iş güvenliği yasalarına uygun düzenlemeler yapılması öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda eksik kalmamak ve yasal mevzuata uyum sağlamak adına iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili hizmet alımı yapılmaktadır.

Binalarımız her türlü güvenlik tedbiri alınarak yapılmıştır. Riskli alanlarda özel koruma ve güvenlik sistemleri mevcuttur. 

Firmamızda yeni çalışmaya başlayacak personelden, çalışmaya başlamadan önce sağlık raporu istenir. Çalışmaya başlayan yeni personele verilen Oryantasyon Eğitimi kapsamında firmamızda uyulması gereken tüm İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları ve olası acil durumlara hareket planları anlatılır. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre personele verilmesi gereken eğitimler Yıllık Eğitim Planları’na alınarak uygulanır, kayıtları tutulur.  Çalışanların sağlık taramaları belirlenen sıklıklarla yapılarak İşyeri Hekimi tarafından değerlendirilir.

Kuruluşumuz  ayrıca aşağıdaki prensiplere göre hareket etmeyi taahhüt eder;

·         Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,

·         Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ,

·         Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek,

·         Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak,

·         Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,

·         Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,

·         Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,

·         Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,

·         Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.